Nấm mối, nguồn gốc và phát triển

[Mùa mưa bắt đầu mùa nấm mối] Nấm mối là loại nấm có mối quan hệ mật thiết với mối (cộng sinh bắt buộc), trong đó hai bên cùng có lợi. Nấm mọc ra từ tổ mối hoặc gò mối. Nếu phát hiện nấm mọc ở khu vực nào thì khi đào sâu xuống đất […]